2014

Kościół rzymskokatolicki wobec wartości życia ludzkiego w kontekście teorii Niklasa Luhmanna

Bogdana Bogusławska-Dobosz

Bogdana Bogusławska-Dobosz przyjmuje, że Kościół rzymskokatolicki, zajmujący pryncypialne stanowisko wobec życia i jego wartości, jest zamkniętym, samoodtwarzającym się systemem społecznym, a jego nauka społeczno-moralna jest kodem, zbiorem nakazów i zakazów, za pomocą których system ten jest identyfikowany.

6-latki w szkole. Edukacja i pomoc

Anna I. Brzezińska i in. (red.)

Książka ma wyraźny profil edukacyjny. Dwie duże części poświęcono sposobom pracy z uczniem w szkole oraz możliwościom  wspierania  dzieci ze specjalnymi oraz specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W pierwszej części przywołano zagadnienia związane z kluczową w nauczaniu  kwestią aktywizacji ucznia. Jest nią zarówno sposób formułowania zadań, jak i organizacja środowiska społecznego czy wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnej techniki.

6-latki w szkole. Rozwój i wspomaganie

Anna I. Brzezińska i in. (red.)

Istnieją co najmniej dwa ważne powody, dla których ta książka powinna była powstać. Pierwszy stanowi potrzeba przybliżenia, uwypuklenia i przełożenia na język czynów – sformułowanej w początkach ubiegłego stulecia – idei związków między prawidłowościami rozwoju a nauczaniem. Wyartykułował ją Lew S. Wygotski, niedoceniony przez współczesnych, „odkrywany” w ostatnich dekadach przez psychologów z uniwersytetów Europy Zachodniej i USA. W Polsce znalazł przed laty kontynuatora i propagatora w osobie Anny I. Brzezińskiej.

Kompetencje obywatelskie a aktywność w sferze publicznej

Andrzej Siatkowski

Publikacja zawiera analizę głównych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego i kompetencji obywatelskich. Przedstawiono w niej stan badań nad społeczeństwem obywatelskim, postawami obywatelskimi i kompetencjami obywatelskimi w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Analiza stworzonej skali kompetencji, jej wymiarów, wpływu kluczowych zmiennych społecznych, demograficznych i ekonomicznych na poziom umiejętności funkcjonowania obywateli w sferze publicznej, a także relacja między wymiarami kompetencji obywatelskich a aktywnością obywatelską stanowi kluczową część tej pracy.

Kartezjański racjonalizm. Zrozumieć Kartezjusza

Zbigniew Drozdowicz

Filozofię Kartezjusza postrzegam i przedstawiam w tej rozprawie jako przykład specyficznego racjonalizmu. Decydująca rola przyznana została w nim przez Kartezjusza ludzkiemu intelektowi. Stąd zaliczam tę filozofię do jednej z odmian racjonalizmu intelektualistycznego. Inne jego odmiany pojawiły się w czasach starożytnych w filozofii Platona i Arystotelesa, a w czasach późniejszych w scholastyce. Do każdej z nich filozof ten zgłaszał swoje zastrzeżenia. Z każdej jednak z nich również coś przejmował.

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
602 660 620

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz